close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

   

  Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 07.09. 2007 r. z późniejszymi zmianami.

   

  Osoba, która ma Kartę Polaka:

   

  • może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
  • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

  UWAGA! Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje polskiego obywatelstwa, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   


  KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA KARTA POLAKA

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR, bądź posiadającej status bezpaństwowca w jednym z tych krajów, i spełni łącznie następujące warunki:

  • wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
  • w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej na Ukrainie, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat. Organizacjami upoważnionymi do wystawiania takiego zaświadczenia na Ukrainie są: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz  Związek Polaków na Ukrainie.

  Komu nie może zostać przyznana Karta Polaka?

  Osobie która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się
  w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu). Nie mogą uzyskać Karty Polaka osoby repatriowane (przesiedlone), z terytorium Polski na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz z ZSRR, do jednego z tych państw.

   

  Wnioski o przyznanie Karty przyjmuje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

  Uprzejmie informujemy, że rejestracja na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka w Ambasadzie RP w Dosze odbywa się telefonicznie (+974 44 11 32 30)  lub drogą mailową (doha.amb.sekretariat@msz.gov.pl).

   

  Wszystkie druki oraz cała procedura przyznawania Karty Polaka są bezpłatne.

   

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka

  Objaśnienie sposobu wypełnienia wniosku

  Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby pełnoletniej

  Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby niepełnoletniej

  Kroki niezbędne do uzyskania Karty Polaka

   

   

  Do wniosku należy dołączyć:

  kopie ważnych dokumentów tożsamości (paszportu zagranicznego i paszportu wewnętrznego) oraz oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, którymi mogą być:

   

  • polskie dokumenty tożsamości;
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty  potwierdzające związek z polskością;
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  •  dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  •  zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;
  •  zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
  •  prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

  Jeśli do wniosku są dołączane współczesne, nowe wyciągi aktów stanu cywilnego (wyciągi z aktów urodzenia, ślubu, śmierci etc.) należy składać pełne odpisy (wyciągi). Dotyczy to zarówno wyciągów z ukraińskich, jak i z polskich, urzędów stanu cywilnego.

   

  Konsulat wymaga dołączania tłumaczeń przysięgłych na język polski przy składaniu dokumentów.

   

  Do wniosku należy wkleić zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

   

  UWAGA!

  Integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem, który dokonuje oceny znajomości języka polskiego.

   

  Każda osoba aplikująca o przyznanie Karty Polaka składa przez konsulem pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego. 

   


   

  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu

   

  Kartę Polaka małoletniemu (dziecku poniżej 18 roku życia) przyznaje się na wniosek rodziców, jeżeli oboje posiadają już Kartę Polaka (dalej KP), lub jeśli jeden z rodziców posiada KP, a drugi rodzic wyrazi stosowną zgodę w oświadczeniu złożonym przed konsulem, z wyjątkiem sytuacji, w której drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska (na podstawie orzeczenia sądowego).

  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą, konieczna jest więc obecność dziecka podczas podpisywania dokumentów przed konsulem. Dzieci, które ukończyły 13 rok życia, również powinny być obecne podczas składania wniosku, w celu złożenia podpisu w obecności konsula. Dzieci poniżej 13 roku życia nie muszą być obecne podczas składania wniosku.

   

  Kompletne dokumenty jakie należy złożyć przed konsulem powinny zawierać:

   

  1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dziecku.
  2. Oryginał Karty Polaka wnioskującego rodzica (plus kopia).
  3. Ważne paszporty wewnętrzne oraz ważne paszporty zagraniczne rodziców (plus kopie ).
  4. Świadectwo urodzenia dziecka (plus kopia).
  5. Paszport zagraniczny dziecka (jeśli posiada) lub paszport rodzica z wpisanym dzieckiem (plus kopia).

    

  UWAGA!

  Przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje rodzice. Korzystne dla Państwa jest przyniesienie paszportu zagranicznego dziecka, w którym imię i nazwisko dziecka napisano w j. angielskim. Pozwoli to uniknąć ewentualnych błędów i różnic w pisowni ww. danych w Karcie Polaka.

   

  UWAGA!

  Karta Polaka wydana dla dziecka - małoletniego poniżej 18 roku życia - na wniosek rodzica (rodziców) posiadaczy Karty Polaka traci ważność po upływie roku od uzyskania przez niego pełnoletności. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed upływem tego terminu posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność przedłużana jest na okres 10 lat. To znaczy: po ukończeniu 18 lat posiadacz Karty Polaka ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o jej przedłużenie.

   

  Wnioski o przedłużenie ważności Karty po ukończeniu 18 roku życia  można składać bez wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Będą przyjmowane we wtorki i czwartki.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: